Vloga jezika v komuniciranju

Čas branja 3 minute

"Glavna ovira v medsebojni komunikaciji je naša nagnjenost k ocenjevanju, presojanju, k odobravanju ali neodobravanju tega, kar pravi druga oseba ali skupina. " (C. Rogers) 
  
Komuniciramo lahko na različne načine. Vsak bolj ali manj nezavedno uporablja različne tehnike, s katerimi skuša kar najbolje pridobivati ali dajati informacije. Ko delamo s skupino ljudi, je še bolj pomembno, kako reagiramo.

Komuniciranje z uporabo jezika je značilno samo za ljudi in je prisotno v vseh kulturah. Z besedami izrazimo naše misli in jih v tej obliki posredujemo drugim. Dejstvo je, da razmišljamo hitreje, kot govorimo, zato govor ne more slediti hitrosti misli. V pogovoru del svojih misli ponavadi posplošimo, spremenimo in izpustimo. Jasnost izražanja pa je bistvenega pomena za uspešno komuniciranje. Zavedati se moramo, da pomen besed ni vedno enoznačen. Ena beseda ima lahko več različnih pomenov; prav tako imajo različne besede lahko enak pomen. Zato lahko tudi pri besednem komuniciranju prihaja do nesporazumov zaradi posploševanja in različnega pomena, ki ga ima beseda za posameznika.
Pomembno je, da se zavedamo vpliva moči jezika na naše poslušalce - besede so nosilci čustev in energije - zato moramo besede skrbno izbirati, povedati tisto, kar želimo, da dosežemo naš cilj.
An image
Kadar nismo usklajeni s seboj, po navadi nebesedna komunikacija ne podpira izgovorjenih besed, zato dobi sogovornik občutek, da nekaj ni v redu. Vse manj posluša besede in vse bolj spremlja jezik nebesedne komunikacije. Pozorno opazuje, preverja in analizira. V najboljšem primeru, ko je nivo zaupanja med nami visok, nas vpraša, kaj je »narobe«. Druga, manj ugodna situacija pa je, ko nas sogovornik ničesar ne vpraša, ampak si dogajanje po svoje razloži oz. interpretira. Nato se na podlagi svoje slike oz. sklepa, ki si ga je ustvaril, tudi odzove. Kadar se mi na njegovo reakcijo odzovemo na enak način, besede izgubijo svojo moč in naš cilj se ne uresniči.

Pomen komunikacije je v reakciji, ki jo izzovemo pri sogovorniku. Uspešna strategija je, da smo iskreni v komunikaciji, da zavestno sledimo svojemu namenu (kaj želimo doseči) in da zavestno opazujemo sogovornike in njihove reakcije. 

Sposobnost govora naj bi človek razvil že pred okoli 500.000 leti, z besedami pa človek poleg čustev in razpoloženja izrazi tudi svoje misli in stališča. Skozi besedno komunikacijo delimo del sebe z drugimi ljudmi. To je najvišja oblika komuniciranja. Ozavestite pomen jezika in vedite, da besedna komunikacija natančno in učinkovito posreduje dejanske informacije, manj pa je učinkovita za posredovanje občutkov in pomenskih odtenkov. Osredotočite se tudi na to slednje ter na zaznavanje, poslušanje, odzivanje in zastavljanje vprašanj za razjasnitev situacij. Bodite budni. 
Avtorji: 
  • doc. dr. Katja Pesjak, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 
  • Ksenija Lapornik, Učinkovita komunikacija – korak do sočloveka in uspeha
  • mag. Iris Ucman, Koncepti in veščine komunikacije

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.