Kako boste podprli promocijo zdravja v vašem podjetju?

Aktivnost

Potreben čas 15 minut

Spodnja tabela vas naj vodi pri razmisleku, kaj lahko storite vi (vodilni), da boste kot vodja ustrezno podprli uvedene novosti na področju varovanja in promocije zdravja v vašem podjetju. Tabelo si lahko prenesete tudi kot Word dokument preko te povezave.
Korak procesa uvajanja sprememb – Vprašanja za razmislek / ukrepanje

1.korak: Vzpostavite občutek nujnosti (spremembe). Podrobna preučitev razlogov za absentizem ter vzpostavitev vznemirjenja in navdušenja pri zaposlenih, skozi razkrivanje in pogovor o potencialnih težavah in priložnostih na temo zagotavljanja in promocije zdravja na delovnem mestu.

 • Katere informacije, ki ste jih že pridobili v projektu, lahko v ta namen uporabite?
 • Ob katerih priložnostih in na kakšen način boste to skomunicirali z zaposlenimi?
 • Skozi katere kanale komuniciranja in skozi katera (neformalna) omrežja boste 'plasirali' te informacije?

2.korak: Ustvarite vodilni tim somišljenikov. Sestava tima z dovolj formalne in neformalne moči, da bo lahko vodil in podpiral uvajanje programa ter vzpodbujanje članov skupine, da delujejo kot enoten tim.

 • Katere so ključne skupine zaposlenih in posameznikov, katerih podpora in vključitev je nujna, da bodo ukrepi promocije zdravja zaživeli in preživeli?
 • S katerimi viri podpore te skupine ali posamezniki razpolagajo (formalna moč, odločevalska moč, moč nagrajevanja/kaznovanja, neformalni vpliv...)?
 • Na kakšen način boste prepričali sorodno misleče zaposlene, da vas podprejo in se priključijo iniciativi?
 • Na kakšen način boste vzpostavili in vzdrževali enotnost znotraj tima?
3.korak:Razvijte (jasno) vizijo in pot za dosego vizije (strategijo). Izdelava jasne in prepričljive vizije, ki bo usmerjala napore za uvedbo sprememb ter izdelava strateških iniciativ za dosego te vizije.

 • Kje se nahajamo in kam želimo kot podjetje priti, kar zadeva zdravje pri delu in vitalnosti zaposlenih?
 • V katere dokumente boste zapisali vizijo in strategijo doseganja zdravja pri delu in vitalnosti zaposlenih?
 • Sta vizija in strategija kratki, nazorni in razumljivi vodilnemu timu, zaposlenim?

4.korak: Skomunicirajte vizijo in navdušite zaposlene. Vključite čim večjo skupino zaposlenih, ki so že pripravljeni in si želijo spremembe. Hkrati uporabite vse možne načine za komuniciranje vizije in strategije. Vodite z zgledom.

 • Kako nameravate skomunicirati vizijo in strategijo, čim širši skupini zaposlenih?
 • Katere kanale komuniciranja (sestanki, usposabljana, interna glasila, intranet, neformalna komunikacija, STAR-VITAL delavnice, dogodki promocije zdravja…) boste uporabili, da boste dosegli (vse) zaposlene?
 • Kako boste oblikovali sporočila za posamezne kanale komuniciranja, da boste navdušili (preostale) zaposlene
 • Kdo vse bo vodil komunikacijo?
 • Ste medsebojno usklajeni okoli vsebine sporočil?
 • Ali sami in člani vodilnega tima že živite / izvajate strategijo? Ali vodite z zgledom? Do you walk the talk?5. korak: Opolnomočite širšo skupino zaposlenih, da začnejo spreminjati navade in vedenja ter odstranjujete prepreke na poti do spremembe. Odstranite ovire ter spremenite sisteme in strukture, ki bi lahko ogrozile proces sprememb. Sočasno spodbujajte zaposlene k preizkušanju ne-tradicionalnih idej ali aktivnosti.

 • Ali se pojavljajo ovire, ki zaustavljajo ali preprečujejo program zagotavljanja in promocije zdravja na delovnem mestu OZIROMA spreminjanje navad pri zaposlenih?
 • Kako jih boste odpravili?
 • Kaj potrebujejo zaposleni, da bodo lahko / lažje spremenili svoje navade?
 • Kako lahko dosežemo, da se bodo zaposleni medsebojno spodbujali?
 • Kako boste vi, vodilni tim in notranji promotor spodbujali zaposlene?
 • Kako lahko dodatno spodbudite / podprete iniciative zaposlenih?

6.korak: Poiščite in proslavite majhne zmage na poti k cilju. 

 • Katere majhne, a pomembne vmesne dosežke (etapne zmage) lahko predvidite že sedaj?
 • Kako boste spremljali napredek pri izvajanju programa zagotavljanja in promocije zdravja na delovnem mestu?
 • Ob kakšnih priložnostih in na kakšen način boste pohvalili dosežene cilje in posameznike, ki so bili za to zaslužni?
 • Lahko storite še kaj več, da ohranjate motivacijo zaposlenih pri aktivnostih promocije in varovanja zdravja?7. korak: Vzdržujte zagon in pospešujte spremembo. Uporabite pridobljeno kredibilnosti za spremembo sistemov in struktur, ki še ne podpirajo vizije. Vključite dodatne zaposlene, uvedite dodatne aktivnosti in vsebine promocije in varovanja zdravja, odkrijte in razvijte dodatne glasnike zdravega življenjskega sloga.

 • Kateri sistemi in strukture v podjetju in na nacionalnem nivoju (še) ne podpirajo najširše vpeljave stalnega programa varovanja in promocije zdravja?
 • Kaj lahko storite, da odstranite ali zaobidete te prepreke?
 • Na kakšen način lahko nadgradite obstoječe aktivnosti varovanja in promocije zdravja?
 • Kako se boste izognili prezgodnjemu (samo)zadovoljstvu nad napredkom?
8. korak: Utrdite spremembe. Institucionalizirajte spremembe in jih vtkite v organizacijsko kulturo.

 • Ste prepoznali povezavo med prizadevanje podjetja na področju varovanja in promocije zdravja in uspehi organizacije (prepoznavnost v okolju, motiviranost zaposlenih, nižji absentizem…)?
 • Ali kot vodja predstavljate zgled novo pridobljenih vrednot organizacijske kulture?
 • Kako boste zagotavljanje in promocijo zdravja trajno vključili v organizacijske strukture (interna komunikacija, eksterna komunikacija, sistemi nagrajevanja, letni razgovori, sistemi razvoja kadrov, talent management…)?
 • Ste razmišljali, kako bi lahko sistemsko nagradili zaposlene, ki so aktivni na tem področju?
Da ne bo ostalo smo pri zapisanem na papirju, se povežite z vašim(i) poromotorjem zdravja in skupaj razmislite, kaj bi se dalo v tem pogledu še storiti in to nato tudi udejanite.

Veliko uspeha vam želimo!
Avtor: dr. Klemen Širok, UP-FVZ

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.